Általános szerződési feltételek

Fogd A Kezem Alapítvány


Általános Szerződési Feltételek

I. A szerződési feltételek alapfogalmai

I.1 Szolgáltató adatai

Fogd A Kezem Alapítvány (Továbbiakban: Alapítvány)
Székhelye: 7634 Pécs, Kovács Béla u. 10.
Képviselője: Szvacsekné Jahn Margit – alapítványvezető
Tel.: +36 (70) 614-05-33
E-mail ügyfélszolgálat: ertekesites@fogdakezemalapitvany.hu 
Adóigazgatási azonosítószám: 19031893-1-02
Bírósági nyilvántartási szám: Pk.20.317/1991
Számlavezető pénzintézet: Szigetvári Takarékszövetkezet
Számlaszám: 50800104-11024831-00000000
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-96350/2016 (2016. március 29.)

I.2 A vásárló, vagy megrendelő

Az Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló fogdakezem.hu (továbbiakban webáruház) szolgáltatását igénybe vevő vásárló, aki a fogdakezem.hu internetes felületén regisztrálja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, szerződéses jogviszonyba kerül. 

I.3 A szerződés tárgya

Az Alapítvány eladási tevékenységet végez a fogdakezem.hu-n elérhető webáruházán keresztül. Az eladási tevékenység során a Alapítvány az általa előállított, gyártott termékeit vagy szolgáltatásait a vásárló megrendelheti.

II. Webáruház szerződési feltételek célja:

A Alapítvány a webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház szolgáltatásával és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatásával összefüggő lényeges körülményeket.

A webáruház szerződési feltételei az Alapítvány és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

II.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

A webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatása igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a webáruház szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül, és következő rendelése leadása előtt azt újra el kell fogadja. 

II.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya:

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételt követően létrejött megrendelésektől lép hatályba. A webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház szolgáltatója a webáruház szolgáltatását biztosítja.

III. A webáruház szolgáltatása

A Alapítvány a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház szolgáltatását.

III.1 A webáruház szolgáltatásának területi hatálya

A webáruház szolgáltatója által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

III.2 A regisztrációhoz szükséges adatok

  • Egyedi és érvényes e-mail cím és jelszó.
  • A felhasználó neve, kapcsolattartó telefonszáma.
  • Pontos elérhetőséget biztosító szállítási és számlázási adatok.
  • Élő, és érvényes magyarországi mobiltelefonszám.
  • Közületek és vállalkozások számára adószám.

A regisztráció törlését a vásárló a fogdakezemertekesites@gmail.com elektronikus levélcímen kérheti.

III.3 Adattárolási nyilatkozat

Az adatok tárolását, archiválását és kezelését Alapítvány végzi. Az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során az Alapítvány a következő adatokat rögzíti a vásárlókról:

  • A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló felhasználói neve, jelszava és elektronikus levelezési címe.
  • Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma.
  • A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Alapítvány a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége 

IV. A webáruház szerződésének létrejötte és módosítása

IV.1 Általános jellemzők

A szerződés a webáruház felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja.

Az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

IV.2 Regisztráció

A webáruház regisztrációja során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló e-mail címével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket a boltrendszer helyezi a vásárló személyes kosarába.

IV.3 Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. Az Alapítvány a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton.

IV.4 Fizetési feltételek

A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a megrendelés leadásakor a futárnak az áru átvételekor készpénzben, vagy az Alapítvány bankszámlájára való közvetlen átutalással teljesítheti. Az Alapítvány részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő megtagadja, az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit – egyéni mérlegelés alapján – érvénytelenítse.

IV.5 Sikertelen kézbesítés esetén

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja, a konkrét megrendelést és a megrendelőt törli. 

IV.6 Rendeléskövetési szolgáltatás

A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

V. A vásárló jogai és kötelezettségei

V.1 Az elállás joga

A vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet – távollévők között kötött szerződésekről – értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít. Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

V.2 Az Alapítvány esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Alapítvány követelheti a megrendelőtől. 

V.3 Szavatosság

Az eladó az általa eladott árukra – ha az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.,  a 117/1991. (IX.10.) sz. Korm. rendelet, vagy más jogszabály alacsonyabb vagy magasabb kötelező alkalmassági időt nem jelöl meg – hat hónap szavatossági időt vállal.

VI. Záró rendelkezések

VI.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt az Alapítvány nem iktatja.

VI.2. A szerződés megszűnése

A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt elektronikus úton megteheti, így a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük.

A Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

VI.3. Az Alapítvány felelőssége nem terjed ki

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi, illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsátja.